ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 05342 Krompachy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zakázky: „Rekonštrukcia ústredného kúrenia objektov: kotolňa, jedáleň a kuchyňa“.Výzva na predkladanie ponúk

príloha č.2 - ZMLUVA O DIELO (NÁVRH)

Prílohač.3 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Výkaz, výmer - Rekonštrukcia ústredného kúrenia objektov: kotolňa, jedáleň a kuchyňa

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev