ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Úvodná stránka


SSŠ EDURAM je zapojená do projektu : Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou pod názvom:

"Škola pre život"

       Hlavným cieľom projektu „Škola pre život“ je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej gramotnosti, IKT a jazykových zručnosti, predovšetkým pre znevýhodnené skupiny, do ktorej patria žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, zo sociálne znevýhodneného prostredia /SZP/ a žiaci z marginalizovaných rómskych komunít /MRK/. Naplnením hlavného cieľa súkromná spojená stredná škola Eduram výrazným spôsobom pomôže svojim žiakom jednak pri ďalšom vzdelávaní, ako aj pri uplatnení sa v budúcom pracovnom živote. Škola si dala za úlohu pomôcť svojim žiakom byť úspešnejšími vo svojej škole, zvládať učivo, aktívne sa podieľať na vyučovacom procese, aktívne využívať ich voľný čas na rozvoj ich gramotnosti a predovšetkým prepojiť vzdelávanie s praxou, aby sa ľahšie uplatnili na trhu práce.
       Projekt má jednu hlavnú aktivitu. Hlavná aktivita 1 je tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, prírodovedných, jazykových, IKT zručností a finančnej gramotnosti, v ktorej sú zahrnuté mimoškolské aktivity (záujmové krúžky). K hlavnej aktivite patrí aj podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom vytvorenia pedagogických klubov, kde si pedagógovia vymenia skúsenosti, osvedčené postupy a metódy vzdelávania. Súčasťou hlavnej aktivity je riadenie projektu, ktoré bude vykonávané prostredníctvom mzdových výdavkov pracovníkov implementujúcich na projekte.
       Do projektu bude zapojených 334 účastníkov. Z toho 31 pedagogických odborných zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácií pedagogických klubov a záujmových útvarov.

Jazykový klub Finančný klub Matematický klub Prírodovedný klub


Ing. MalcováTvorivá dielňa
Ing. SkupekováMladý pestovateľ
Bc. FerenčákováMladý cukrár
Mgr. OpremčákováŠikovná vareška
BašistaMladý remeselník
Ing. LendackáKrúžok šitia
Bc. LenártÚžitková tvorba z betónu
Ing. MikulováChutne a zdravo
Ing. Malák, PhD.Tvorivosť v drobnej stavebnej činnosti
HorváthMladý stavbár
KaprálPraktický muž
Mgr. NalevankováČítame s porozumením
Mgr. HarmanSpoznaj ľudské telo
Bc. HolickáMladý kulinár
Ing. JánošíkSmart technológie
Mgr. Kurillová HubinskáLiterárno-dramatický krúžok
Bc. LaciňákováMladý talent - barman, barista
Ing. PeškováPraktická ekonomika
Ing. RevickáTechnicky krúžok
Bc. SegiňMladý grafik
Mgr. ŠoltésováCestujeme svetom
Ing. TrelováMladý programátor
Ing. ZumrikovaMlady podnikateľ

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev