ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Vedenie školy Nepedagogickí zamestnanci
Pedagogický zbor Odborní zamestnanci
Predmetové komisie

Odborní zamestnaci

Meno funkcia
Mgr. Alžbeta Petrovská
psycholog@eduram.sk
školská psychologička
Ing. Zuzana Kubíková

pedagogická asistentka
Mgr. Nikola Nalevanková

pedagogická asistentka

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev