Národný projekt OPIS
„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“Trvanie projektu: od 22.11.2013 do 30.9.2015
Link: www.digiskola.sk

       Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
  1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov
  2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,
  3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
  4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Naša škola získala v rámci tohto projektu interaktívnu tabuľu, notebook, 20 ks tabletov, wifi router.

Návrat na SSOŠ SEZ Krompachy