ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Verejné obstarávanie

Súkromná spojená škola EDURAM je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Spojená súkromná škola EDURAM sa riadi „SMERNICOU VO č. 1/2020, ktorá upravuje záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov". Účelom tohto predpisu je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou.


Identifikácia obstarávateľskej organizácie :
Názov: Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy
v zastúpení: Ing. Ladislav Maturkanič, riaditeľ školy
IČO: 421 025 53
kontaktné miesto: Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy
kontaktná osoba: Ing. Ladislav Maturkanič, riaditeľ školy
telefón: +421 915 969 152
email: riaditel@eduram.sk

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev