ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Verejné obstarávanie

Súkromná spojená škola EDURAM je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Spojená súkromná škola EDURAM sa riadi „SMERNICOU VO č. 1/2020, ktorá upravuje záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov". Účelom tohto predpisu je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou.


Identifikácia obstarávateľskej organizácie :
Názov: Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy
v zastúpení: Ing. Ladislav Maturkanič, riaditeľ školy
IČO: 421 025 53
kontaktné miesto: Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy
kontaktná osoba: Ing. Ladislav Maturkanič, riaditeľ školy
telefón: +421 915 969 152
email: riaditel@eduram.sk


Výzvy, pridal : Súkromná spojená škola EDURAM, dňa 12.8.2020

Plán verejného obstarávania

1.barmanské potrebyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Barmanske potreby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
2.domáce potrebyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Domáce potreby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
3.elektroVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Elektro
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
4.farby lakyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Farby laky
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
5.figurinaVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Figurína
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
6.hobbyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Hobby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
7.kancelárske potrebyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Kancelárske potreby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
8.knihy a puzzleVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Figurina
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
9.kreatívne potrebyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Kreatívne potreby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
10.modelárske potrebyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Modelárske potreby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
11.sklenníkVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Sklenník
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
12.športové potrebyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Športové potreby
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh
13.vibračný stôl a formyVýzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1 Výkaz - výmer Vibračný stôl a formy
Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
Príloha č.4 Kúpna zmluva - návrh

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev