ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Hlavná stránka

Praktické vyučovanie

Práca žiakov III. CM triedy na praktickom vyučovaní je priamo prepojená s potrebami školy využitím modernej technológie. Žiaci praxujú, aby boli pripravení do pracovného prostredia. Cvičenie na 3D tlačiarni a príprava automatického ovládania ohrevu bazénovej vody vo veľkom bazéne v krytej plavárni.


Mesto Krompachy začalo s postupnou obnovou Krytej plavárne v Krompachoch. Ako prvé prebehla komplexná oprava stien a obkladov okolo bazénov a následne rekonštrukcia technologickej časti úpravy bazénovej vody v malom bazéne, montáž nových LED svietidiel a svietidiel vo vestibule krytej plavárne. Nainštalovanie automatickej regulácie teploty vody v bazéne a automatické dávkovanie bazénovej chémie na úpravu bazénovej vody vo veľkom 25m bazéne. Na týchto elektroinštalačných prácach sa podieľali aj naši žiaci SSŠ SEZ Krompachy a to triedy III.CM a IV.CM. Už sa tešíme na novú sezónu " LETO 2018 ".


Čo ste robili v utorok 24. apríla ? Lebo my, žiaci a MOV Súkromnej Spojenej Školy SEZ Krompachy sme zrealizovali v spolupráci s Mestským úradom Krompachy aktivitu zameranú na vyčistenie veľkého bazéna v Krytej plavárni Krompachy po zime 2017/2018. Nás žiakov z III.CM triedy a MOV – prišlo 10 a čistili sme celý 25 metrový bazén spolu s jeho okolím. Boli to žiaci Martin Černooký, Viliam Dunka, Filip Janiga, Dávid Januv, Matej Vyšňovský, Martin Žec a Peter Pitoňák, za čo im patrí poďakovanie.


Naši končiaci žiaci - maturanti študijného odboru 26 82 K - mechanik počítačových sietí

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru a softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nie len pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.


Naši študenti externisti v školskom roku 2017/2018: II.B - 2683H 11 Eleltromechanik - Silnoprúdová technika

Absolvent skupiny trojročných učebných odborov 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky.
Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev