ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy

Prijímacie konanie


Návrat do škôl

Na základe rozhodnutia MŠ SR od 19.4.2021 nastupujú končiace ročníky na prezenčnú formu vyučovania.
Ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
Odborný výcvik, prax bude prebiehať v skupinách 5 + 1 prezenčnou formou v priestoroch školy.

Informácie k otváraniu škôl od 18. apríla 2021: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdfTATRATEA AWAY DRINK CHALLENGE 2021

Tento týždeň sa naši žiaci zapojili do online súťaže, ktorú organizuje KARLOFF, s.r.o., garantom súťaže je Slovenská barmanská asociácia. Názov súťaže je TATRATEA AWAY DRINK CHALLENGE 2021. V tejto nepriaznivej dobe, keď COVID ovplyvňuje život celého sveta, nás to veľmi potešilo. V rámci súťaže je potrebné pripraviť .... >>>Poďakovanie

V týchto dňoch sme dostali od SkBA a ich partnerov produktový balík. Veľmi nás to potešilo. Ďakujeme riadiacemu výboru SkBA a ich partnerom za podporu našej školy. Sme vďační za produkty, ktoré prispejú k zefektívneniu vyučovacieho procesu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

                                                                                                         Ing. Ladislav Maturkanič
                                                                                                         Riaditeľ SSŠ EDURAM


MATURITA 2021

Aktualizované 22.3.2021
Viac informácií: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity
Prijímacie konanie : Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022
Výsledky súťaže Európskeho týždňa odborných zručností!

Naša práca na interaktívnej prehliadke školy, ktorú sme zapojili do aktivity Európsky týždeň odborných zručností 2020 Erasmusplus SK zaujala odbornú porotu a udelili jej krásne 3. miesto! Ďakujeme kolegom za aktívnu prácu na prehliadke. Sme nesmierne radi, že naša škola a jej aktivity sú takto oceňované.


Vážení rodičia, milí žiaci,

pozývame vás k nám!
Bohužiaľ, situácia stále nedovoľuje, aby ste mohli prísť reálne do budovy školy a vyskúšať si naše zariadenia, prístroje, či namiešať nápoj.

Rozhodli sme sa preto priblížiť k vám online interaktívnou formou na tejto webstránke: https://www.thinglink.com/scene/1389651818832723969

Na pozadí sa nachádza fotka budovy školy, na ktorej sú umiestnené blikajúce ikonky. Na obrázku môžete vidieť, čo sa pod ktorou ikonkou skrýva.

Nájdete tam: Veríme, že sa vám táto forma bude páčiť. Tešíme sa na osobné stretnutie snáď už čoskoro ;-)


Súkromná spojená škola EDURAM
Výučba v škole pokračuje od 11.1.2021 dištančnou formou

KLASIFIKÁCIA

„Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.

MATURITY

„Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.Všetky ďalšie informácie nájdete na Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020


Dištančné vzdelávanie
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prechádzame od pondelka 12.10.2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
Aktualizované usmernenia, odporúčania a opatrenia pre stredné školy nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2992020

Povinnosti zákonného zástupcu (aktualizované 16.9.2020)

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo žiaka školy o bezinfekčnosti
Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Komunikácia externých osôb so školou bude prebiehať dištančným spôsobom komunikácie (písomne, e-mail, tel., a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

skola@eduram.sk
0915 969 152

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC)
Duálne vzdelávanie

Aktivity
Účelové cvičenie kurz ochrany života a zdravia a Športový deň

Dňa 14.9.2020 sa v areáli SSŠ EDURAM konalo účelové cvičenie OŽAZ pre triedy I.CM, II.CM, I.B, II.B, III.B, I.G, II.G a športový deň pre triedy III.CM, IV. C, I.N a II.N. Počasie nám prialo... >>>

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 12. júna sa ako tradične uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Tohtoročné odovzdávanie však bolo od tých predchádzajúcich odlišné, nieslo sa v znamení ..... >>>

Valentínska kvapka krvi

..... >>>

Fašiangový karneval

Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli vo fašiangovej tradícii pokračovať. Žiaci spolu s učiteľmi tak pripravili všetko do detailov pre 1. ročník školského fašiangového karnevalu, ktorý bol nabitý rôznymi hrami. Niektorí žiaci a vyučujúci boli v maskách už od rána .... >>>

Lyžiarsky kurz

Tohtoročný lyžiarský kurz sa konal v termíne 20. - 24.1.2020, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako vhodný termín, kedže táto zima zimným športom veľmi nepraje. .... >>>

Odborná exkurzia - firma TriPlus

Včera sa naši budúci maturanti zúčastnili odbornej exkurzie v Spišskej Novej Vsi vo firme TriPlus, kde mohli nahliadnuť na výrobný proces firmy, ktorá ponuka kompletné riešenie .... >>>

Young Bartenders Talent 2019 Bratislava

V dňoch 09.12.2019 – 11.12.2019 sme sa zúčastnili finále 1. ročníka vzdelávaco súťažného projektu pre študentov SOŠ a HA na Slovensku: „ST. Nicolaus Young Bartenders Talent 2019". Organizátorom súťaže bola ST.NICOLAUS - trade a. s. a Slovenská Barmanská Asociácia. Garantom Tomáš Gyén ambasádor St. Nicolaus .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie
14.9.2020Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a športový deň

Prezentácia SSŠ EDURAM


Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ EDURAM sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPElektronická žiacka knižka

Počet návštev