ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy


Návrat do škôl

Na základe rozhodnutia MŠ SR od 19.4.2021 nastupujú končiace ročníky na prezenčnú formu vyučovania.
Ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
Odborný výcvik, prax bude prebiehať v skupinách 5 + 1 prezenčnou formou v priestoroch školy.

Informácie k otváraniu škôl od 18. apríla 2021: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

MATURITA 2021

Aktualizované 22.3.2021
Viac informácií: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity
Prijímacie konanie : Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022
Výsledky súťaže Európskeho týždňa odborných zručností!

Naša práca na interaktívnej prehliadke školy, ktorú sme zapojili do aktivity Európsky týždeň odborných zručností 2020 Erasmusplus SK zaujala odbornú porotu a udelili jej krásne 3. miesto! Ďakujeme kolegom za aktívnu prácu na prehliadke. Sme nesmierne radi, že naša škola a jej aktivity sú takto oceňované.


Vážení rodičia, milí žiaci,

pozývame vás k nám!
Bohužiaľ, situácia stále nedovoľuje, aby ste mohli prísť reálne do budovy školy a vyskúšať si naše zariadenia, prístroje, či namiešať nápoj.

Rozhodli sme sa preto priblížiť k vám online interaktívnou formou na tejto webstránke: https://www.thinglink.com/scene/1389651818832723969

Na pozadí sa nachádza fotka budovy školy, na ktorej sú umiestnené blikajúce ikonky. Na obrázku môžete vidieť, čo sa pod ktorou ikonkou skrýva.

Nájdete tam: Veríme, že sa vám táto forma bude páčiť. Tešíme sa na osobné stretnutie snáď už čoskoro ;-)


Súkromná spojená škola EDURAM
Výučba v škole pokračuje od 11.1.2021 dištančnou formou

KLASIFIKÁCIA

„Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.

MATURITY

„Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.



Všetky ďalšie informácie nájdete na Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020


Dištančné vzdelávanie
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prechádzame od pondelka 12.10.2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
Aktualizované usmernenia, odporúčania a opatrenia pre stredné školy nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2992020

Povinnosti zákonného zástupcu (aktualizované 16.9.2020)

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo žiaka školy o bezinfekčnosti
Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Komunikácia externých osôb so školou bude prebiehať dištančným spôsobom komunikácie (písomne, e-mail, tel., a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

skola@eduram.sk
0915 969 152

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC)
Duálne vzdelávanie

Aktivity
Účelové cvičenie kurz ochrany života a zdravia a Športový deň

Dňa 14.9.2020 sa v areáli SSŠ EDURAM konalo účelové cvičenie OŽAZ pre triedy I.CM, II.CM, I.B, II.B, III.B, I.G, II.G a športový deň pre triedy III.CM, IV. C, I.N a II.N. Počasie nám prialo... >>>

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 12. júna sa ako tradične uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Tohtoročné odovzdávanie však bolo od tých predchádzajúcich odlišné, nieslo sa v znamení ..... >>>

Valentínska kvapka krvi

..... >>>

Fašiangový karneval

Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli vo fašiangovej tradícii pokračovať. Žiaci spolu s učiteľmi tak pripravili všetko do detailov pre 1. ročník školského fašiangového karnevalu, ktorý bol nabitý rôznymi hrami. Niektorí žiaci a vyučujúci boli v maskách už od rána .... >>>

Lyžiarsky kurz

Tohtoročný lyžiarský kurz sa konal v termíne 20. - 24.1.2020, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako vhodný termín, kedže táto zima zimným športom veľmi nepraje. .... >>>

Odborná exkurzia - firma TriPlus

Včera sa naši budúci maturanti zúčastnili odbornej exkurzie v Spišskej Novej Vsi vo firme TriPlus, kde mohli nahliadnuť na výrobný proces firmy, ktorá ponuka kompletné riešenie .... >>>

Young Bartenders Talent 2019 Bratislava

V dňoch 09.12.2019 – 11.12.2019 sme sa zúčastnili finále 1. ročníka vzdelávaco súťažného projektu pre študentov SOŠ a HA na Slovensku: „ST. Nicolaus Young Bartenders Talent 2019". Organizátorom súťaže bola ST.NICOLAUS - trade a. s. a Slovenská Barmanská Asociácia. Garantom Tomáš Gyén ambasádor St. Nicolaus .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie
14.9.2020Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a športový deň

Prezentácia SSŠ EDURAM


Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ EDURAM sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP



Elektronická žiacka knižka

Počet návštev